Regulamin na rok 2017

I. Zbiorcze zasady obowiązujące na wydzielonych zbiornikach wodnych.

1. Kierując się dobrem zagospodarowania i ochrony wód Związku, został opracowany niniejszy Regulamin określający zasady wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych (staw, zalew …) udostępnionych do wędkowania w Okręgu Tarnobrzeg, który stanowi jednolity zbiór przepisów regulujących zasady wędkowania na tych wodach.
2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu PZW, par. 46 pkt 10 i 15, obowiązującego od 2007 roku oraz aktualnie obowiązującego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb rozdział VI pkt 11.
3. Regulamin ten zawiera dodatkowe informacje dotyczące zasad i sposobu wędkowania na zbiornikach wodnych wymienionych w ostatniej części niniejszego Regulaminu.
4. Uprawnionymi do wędkowania, są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualną składkę członkowską, wybraną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz zezwolenie na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa tzn. Okręg PZW Tarnobrzeg wraz z rejestrem połowów oraz regulaminem łowisk wydzielonych Okręgu.
5. Wędkarz wykupując ww. składki, akceptuje Regulamin oraz wynikające z niego prawa i obowiązki.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
7. Zarząd Okręgu w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie o czym powiadomi wędkarzy stosownymi ogłoszeniami.

 

II. Dla niżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się na wszystkich zbiornikach wydzielonych następujące wymiary ochronne:
- amur do 60 cm i powyżej 80 cm,
- jesiotr do 80 cm;
- karp, leszcz do 35 cm i powyżej 50 cm,
- jaź, pstrąg tęczowy, karaś złocisty do 30 cm,
- lin do 40 cm,
- szczupak, sandacz do 60 cm,
- okoń do 18 cm i powyżej 35 cm,
- płoć powyżej 25 cm. .

Pozostałe wymiary gatunków ryb, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

 

III. Limity dobowe obowiązujące na zbiornikach wydzielonych.

1. Karp, pstrąg tęczowy, węgorz – 2 sztuki łącznie.
2. Szczupak, jesiotr, amur, sandacz, sum - 1 szt.
3. Jaź, lin, karaś złocisty, okoń, leszcz – 5 szt. łącznie ( nie więcej jak 2 szt. z danego gatunku ).
4. Leszcz – 5 szt. – dotyczy tylko Zalewu Wilcza Wola gdzie obowiązuje zwiększony limit dobowy.
5. Łączna ilość złowionych i przeznaczonych do zabrania z łowiska ryb wymienionych w punkcie od 1 do 3, nie może przekroczyć 6 szt. w ciągu doby na wszystkich razem ujętych w tabeli VI zbiornikach wydzielonych.
6. Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej nie może przekroczyć łącznie 3 kg w ciągu doby. Dotyczy wszystkich zbiorników wydzielonych.
7. Złowienie limitu dobowego ryb wymienionych w którymkolwiek z punktów 1, 2 lub 3, na zbiornikach wydzielonych powoduje zakończenie wędkowania w tym dniu na wszystkich zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW Tarnobrzeg.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązują następujące limity miesięczne:

- karp, amur - 10 sztuk łącznie,
- szczupak, sandacz - 5 sztuk łącznie,

 

IV. Pozostałe zasady obowiązujące na zbiornikach wydzielonych.

1. Ryby przetrzymywane w siatce są uważane za ryby przeznaczone do zabrania.
2. Zabrania się połowu ryb ze środków pływających – nie dotyczy Zalewu Wilcza Wola.
3. Zakazuje się jakiegokolwiek znakowania łowiska oraz wynoszenia i wywożenia zanęt i przynęt ( nie dotyczy zawodów wędkarskich ).
4. Podczas łowienia ryb spod lodu obowiązuje zakaz używania osęki do podbierania ryb oraz zabierania złowionego karpia, szczupaka, sandacza i amura.
5. Obowiązuje zasada parkowania samochodów i innych pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych, a w związku z tym zakaz wjazdu samochodami na teren zbiornika z wyjątkiem organizacji zawodów wędkarskich po uzyskaniu zgody od uprawnionego do rybactwa.
6. Nie przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje wstrzymaniem prawa do wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych.
7. Decyzję o wstrzymaniu podejmuje właściwy opiekun danego łowiska, potwierdzając cofnięcie uprawnień wpisem do legitymacji członkowskiej wędkarza lub zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i przekazuje protokół z kontroli do Zarządu Okręgu.
8. Raz wniesione składki na ochronę i zagospodarowanie wód nie podlegają zwrotowi.
9. Wędkarz łowiący na łowisku jest zobowiązany stosować się do zaleceń gospodarza łowiska, ustalonych odpowiednio wcześniej z Okręgiem PZW Tarnobrzeg.
10. Za zgodą wędkarza dopuszcza się możliwość kontroli torby wędkarskiej, pokrowców i innych pojemników wędkarskich.
11. Dozwolone jest brodzenie jedynie w linii brzegowej oraz do linii występowania roślinności wysokiej uniemożliwiającej spinningowanie.
12. Obowiązuje długość siatki do przetrzymywania ryb przeznaczonych do zabrania co najmniej 2,5 m.
13. W okresie od 15 października do 31 grudnia po zarybieniu zbiornika rybą drapieżną, właściwy Zarząd Koła (opiekun łowiska ) wprowadza zakaz połowu ryb na żywą i martwą rybę oraz jej części.
14. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową, na martwą i żywą rybę oraz jej części.
15. Zabrania się nęcenia łowiska w okresie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania.
16. Zabrania się stosowania echosond w okresie zimowym.
17. Obieranie i patroszenie ryb na łowisku jest zabronione.
18. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie łowiska.
19. Na zbiornikach na których zabronione jest wędkowanie w porze nocnej ( Pora nocna obowiązująca zgodnie z tym regulaminem to pora godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie Słońca ) wprowadza się zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu ryb w obrębie stanowiska wędkarskiego, obwałowania oraz strefy przylegającej do łowiska.
Uwaga: Na wszystkich wodach Okręgu PZW Tarnobrzeg obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

 

V. Uwagi końcowe.

1. Decyzję o wprowadzeniu 7 – 14 dniowego okresu ochronnego, po dorybieniu danego zbiornika podejmuje Zarząd Koła odpowiedzialny za dany zbiornik.
2. W uzasadnionych przypadkach inny okres ochronny może być ustanowiony za pisemną zgodą Prezydium Zarządu Okręgu.

Decyzję taką może podjąć również Prezes i Wiceprezesi d/s. ochrony i d/s. zagospodarowania wód Zarządu Okręgu, a o swojej decyzji informują Prezydium Zarządu Okręgu na najbliższym posiedzeniu.

3. W kwestiach nie ujętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma aktualnie obowiązujący Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

4. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie danego łowiska, Gospodarz łowiska i Okręg
PZW Tarnobrzeg nie ponosi odpowiedzialności.

VI. Wykaz wód na których obowiązuje
niniejszy Regulamin.

1. Zalew w Wilczej Woli
2. Zalew w Szymanowicach k. Klimontowa
3. Staw „Przejazd” w Lipie
4. Stawy w Zdanowie *
5. Stawy w Podolu*
6. Zalew w Koprzywnicy
7. Zalew w Nowej Dębie
8. Zalew „Topiołki” w Ćmielowie*
9. Zbiornik wodny w Karwowie *
10. Zbiornik wodny „Przeria” w Biedrzychowie*
11. Zbiornik wodny w Warchołach k. Niska
12. Zbiornik wodny „Tenczynopol” w Klimontowie *
13. Zbiornik wodny „Zochcinek” w Opatowie #
14. Zbiornik wodny „Jeziórko” Nr 3 i 5
15. Zalew w Zaklikowie
16. Stawy „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu ( staw Nr 1 i 2#)
17. Zalew w Janowie Lubelskim
18. Zalew „Buczyna” w Bogori*
19. Zbiornik wodny w Wojkowie

* zbiorniki udostępnione tylko dla członków PZW Okręg Tarnobrzeg.
# zbiornik na którym obowiązuje zasada złów i wypuść

 

VII. Dodatkowe obostrzenia obowiązujące na niżej wymienionych akwenach.

 

Zalew w Wilczej Woli

1. Granice łowiska obejmuje teren od strefy ochronnej zapory piętrzącej w Wilczej Woli do progu w Porębach Wolskich.
2. W okresie od 1 stycznia do 31 maja ustala się tarlisko na rzece Zyzoga na odcinku od progu wodnego w Porębach Wolskich do mostu drogowego w Woli Raniżowskiej, bez rozlewiska o nazwie „Bocianie Gniazdo – Krzyż”.
3. Zezwala się na wędkowanie w porze nocnej wyłącznie z brzegu.
4. Zezwala się na wędkowanie ze środków pływających w porze dziennej, wyposażonych wyłącznie w jeden silnik z napędem elektrycznym.

 

Stawy w Zdanowie

1. Wprowadza się zakaz zabierania ryb z łowiska od dnia 1stycznia do 31 maja każdego roku.
2. Na stawach wędkowanie jest możliwe tylko w porze dziennej i tylko w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

Zalew Szymanowice

1. Zabrania się wędkowania w porze nocnej za wyjątkiem rozgrywania zawodów wędkarskich.
2. W okresie kalendarzowej zimy wolno wędkować tylko w dni świąteczne , soboty i dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 07.00 do 16.00 oraz w dni w których organizowane są zawody wędkarskie.
3. Zabrania się wbijania wszelkich przedmiotów (np. szpilek, podpórek) w spoinę łączącą płyty betonowe.
4. Wejście wędkarzy wyposażonych w sprzęt wędkarski na łowisko oraz jego rozkładanie w strefie obwałowania , części przylegającej do zbiornika i na stanowiskach wędkarskich tylko w godzinach wędkowania. Nie dotyczy uczestników organizowanych zawodów wędkarskich, którzy otrzymali pisemną zgodę od opiekuna łowiska ( Okręg PZW Tarnobrzeg lub Koło Nr 27 w Klimontowie) na wędkowanie w strefie wydzielonej. W strefie tej nie mogą łowić wędkarze nie posiadający zezwolenia na połów w dniach rozgrywania zawodów. W czasie wędkowania w strefie wydzielonej obowiązuje dodatkowy regulamin będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.
5. Strefa wydzielona jest obszarem na którym obowiązuje zasada „złów i wypuść” oraz zakaz łowienia na żywą i martwą rybę oraz jej części.
Obowiązuje nakaz stosowania haczyków bezzadziorowych – dotyczy wszystkich metod wędkowania.
6. Obowiązuje zakaz naruszania umocnień ziemnych oraz kamiennych na terenie zbiornika.

 

Zbiornik wodny Tenczynopol

1. Zabrania się wędkowania w porze nocnej.
2. Obowiązuje zakaz połowu na żywą i martwą rybę oraz jej części.

 

Zalew w Nowej Dębie

1. Zabrania się połowu ryb z wyspy oraz mola.

Jednocześnie ustanawia się strefę ochronną zaczynającą się od mola na całym odcinku 20 metrów poniżej ujęcia (napływu) wody do zbiornika.

 

Łowisko „Topiołki” w Ćmielowie

1. Zabrania się wędkowania w odległości mniejszej niż
10 m od urządzeń przepustowych oraz w tworzonych doraźnie oznakowanych strefach.
2. Ogranicza się ilość zanęty wrzucanej do wody do 3 litrów na dobę.
3. Zabrania się wędkowania w porze nocnej za wyjątkiem rozgrywania zawodów wędkarskich.

 

Zbiornik „Przeria” w Biedrzychowie

1. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na prywatne łąki przylegające do łowiska.

2. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc na łowisku, Zarząd Koła w Ożarowie zastrzega sobie możliwość okresowego wstrzymania wydawania składek okresowych.
3. Łączna ilość wrzucanej w czasie łowienia zanęty nie może przekroczyć 2 litrów.
4. Metodą spinningową wolno łowić w miesiącach:
(od 1 września do 31 grudnia).


Zalew Zaklików

1. Każdego roku od 1 czerwca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz wędkowania na terenie oznakowanego kąpieliska ( teren od mola do śluzy).
2. Zakaz wędkowania w porze nocnej.
3. Zabrania się połowu ryb z wyspy oraz pomostów.
4. Obowiązuje zakaz połowu ryb w czasie gdy Zalew jest pokryty lodem.
5. Obowiązuje zakaz połowu ryb drapieżnych wszystkimi metodami od 1 stycznia do 1 maja każdego roku.

 

Stawy „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu

1. Można łowić: na 1 wędkę tylko w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W pozostałe dni tygodnia Stawy są wyłączone z wędkowania. Nie dotyczy wędkowania spod lodu, które jest dozwolone we wszystkie dni kiedy jest cała pokrywa lodowa.
2. Zakaz wędkowania w porze nocnej.
3. Metody spinningowej można używać tylko w miesiącu listopadzie.
4. Staw Nr 1 i 2 jest łowiskiem na którym obowiązuje zasada „złów i wypuść” oraz nakaz stosowania haków bezzadziorowych – dotyczy wszystkich metod wędkowania.

 

Zalew „Zochcinek” w Opatowie

1. Łowienie ryb i wjazd na teren łowiska jest dozwolony tylko od wschodu do zachodu słońca.
2. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
3. Wejście na łowisko tylko w godzinach wędkowania.
4. Na łowisku obowiązuje zasada „złów i wypuść”.
5. Dozwolone jest wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.
6. Obowiązuje zakaz połowu ryb na żywą i martwą rybę oraz jej części.
7. Dopuszcza się wędkowanie tylko na haki bezzadziorowe – dotyczy każdej metody wędkowania.
8. Wędkowanie w nocy dozwolone jest tylko z soboty na niedzielę po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od opiekuna łowiska ( Okręg PZW Tarnobrzeg lub Koło Nr 23 w Opatowie ).

 

Zbiornik wodny w„Karwowie” i „Podolu”

1. Dozwolone jest wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.

 

Zalew w Janowie Lubelskim.

1. Łowienie ryb jest dozwolone tylko z brzegu.
2. Zabronione jest łowienie z grobli oddzielającej Zalew od kąpieliska, z terenu ośrodków wypoczynkowych i terenu między ośrodkami, z pomostów oraz w odległości 25 metrów od śluz.
3. Wędkowanie w nocy dozwolone jest w wyznaczonych strefach oznaczonych tablicami informacyjnymi w okresie od 1 maja do 30 września na podstawie otrzymanego pisemnego zezwolenia od opiekuna łowiska ( Okręgu PZW Tarnobrzeg lub opiekuna zbiornika w Janowie Lubelskim ). W czasie wędkowania w strefie wydzielonej obowiązuje dodatkowy regulamin będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.
4. Strefa wydzielona jest strefą „złów i wypuść” w której obowiązuje zakaz łowienia na żywą i martwą rybę oraz jej części, jak również nakaz stosowania haków bezzadziorowych – dotyczy wszystkich metod wędkowania.